به زودی در بلاگ شیپور شاهد ماجرای جدیدی هستیم به اسم مفت بازار، که طی اون...