مرور برچسب

بازار خونگی

دارم از شر وسایل تزیینی ام راحت میشم!

تصمیم گرفته بودم واسه تزئین خونه ام، یه کار نو بکنم. یعنی اینکه یه روز پا نشم برم بازار و پاساژهای بزرگ برا خرید وسیله تزئینی. ترجیح دادم هر زمان چیزی چشمو گرفت و رنگ و سبکش با فضای آپارتمان من هماهنگ بود، بخرم. این طوری شد که بیشتر وسیله…