مرور برچسب

تخت خواب دو طبقه

تخت خواب دو طبقه هم میتونه تو شیپور جا بشه!

من و مریم خیلی شبیه به هم بودیم. هرکسی که ما رو می دید، فکر می کرد که خواهر دوقلوییم. شباهت ما فقط مربوط به قیافه هامون نبود. حرکات، صدا، دغدغه های فکری، آرزوها و نوع مطالعاتمون هم مثل هم بود. شاید به خاطر همین شباهت بی نظیرمون هم بود که…