مرور برچسب

تعمیرکار

سمساری خریدار خوبی برای وسیله برقی های شما نیست!

هدف خونه تکونی عید فقط تمیز کردن گرد و خاک و نو کردن وسایل نیست. بعضیا به این دوتا یه چیز دیگه ام اضافه می کنن: از شر وسایلی که یا شبیه شو دارن یا مدل جدیدشو خریدن، خودشونو راحت میکنن، این طوری که یا میریزن تو آشغالی یا میدن به سمساری هایی…