مرور برچسب

تلویزیون رنگی

چطوری تلویزیون رنگی عمه جون رو توی موبایلم فروختم!

از بچگی هر بار که می رفتیم خونه عمه جون شهین، یه احساس مرموزی نسبت به اتاق پذیراییش تو وجودمون شکل می گرفت. همیشه دوست داشتیم بریم تو اون اتاق و از هواش کلی اکسیژن تازه تو سینه مون ذخیره کنیم. در اون اتاق همیشه سال قفل بود به جز 13 – 14…