مرور برچسب

دوربین‌های دیجیتال

یاد دوربین‌های آنالوگ بخیر، ولی دوربین‌های دیجیتال را عشق است!

چند سال پیش، خبری از این دوربین‌های دیجیتال امروزی با امکانات عجیب و غریب نبود. اگر دوربین آنالوگ پیدا می کردی باید کلاهت را می‌انداختی هوا و کلی لذت می‌بردی که می توانی با آن عکس بگیری. اگر بخواهیم به قدیم‌ترها نگاه کنیم باید به سراغ…