مرور برچسب

سرد کردن آدامس

جادو کنید و آدامس را جدا کنید!

یکی از مهمترین و متداول ترین معضلات خانمها، رنگی شدن لباس شب از طریق ریختن نوشیدنی و یا غذا روی آن است. همچنین چسبیدن آدامس به لباس به مراتب بیشتر یک خانم را اذیت می کند. از این رو لازم است راه کارهایی برای حل این مشکل بدانید و بعد از آنکه…