مرور برچسب

ظروف پذیرایی بلوری

عتیقه های مادربزگ، سرمایه های گرانبها!

یه زمانی تا صدای سمسار دوره گرد با چرخ دستی اش تو کوچه می پیچید، خانم ها که تازه تو بازار چشمشون به دیگ و کاسه های بلوری خورده بود، بدو بدو قابلمه مسی و برنجی هاشونو میدادن به سمسار دوره گرد و با شندرغاز پولی که می گرفتن شاد و شنگول یه…