مرور برچسب

میز و صندلی

وقتی میز و صندلی های خونه تکراری میشن!

تصمیم بگیرین یه روز که از بیرون وارد خونه شدین، یه نگاه خریدارانه به وسایل خونتون بندازین. دقت کنین که آیا وسایلتون چیدمان خوبی دارن؟ هارمونی رنگ ها چطورن؟ زیادی وسایل شبیه به هم یه جا جمع نشدن؟ در مورد قدیمی و یا کهنه بودن اسباب خونه هم…