مرور برچسب

نگهداری فنچ

همه چیز درباره نگهداری فنچ ها

«فنچ ها با آواز نازک وصورت زیبای خود جزو پرندگان بومی چمنزارهای استرالیا محسوب می شوند که دارای قابلیت زاد و ولد بسیار آسانی هستند. فنچ ها در حضور انسانها هرگز دوست ندارند که دست آموز باشند و در دست انسانها قرار بگیرند یا با فضولی مرتب…