کلیه برچسب ها

خرید خودرو

قیمت خرید خودرو در بازار و کارخانه چقدر است؟

خرید خودرو های داخلی، فراز و نشیب های خاص خودش را دارد، چون قیمت خرید خودرو در کارخانه و بازار متفاوت است و معمولا قیمت عرضه آن در کارخانه کمتر از قیمتی است که خودرو در بازار معامله می شود. در جدول زیر آخرین قیمت خرید خودرو های ساخت شرکت…