مرور برچسب

سرویس غذاخوری

بشقاب گلسرخی های دیروز، وسایل تزئینی امروز!

نزدیک عید بود و مامان بزرگ دلش میخواست خونشو تمیز کنه و در واقع یه جورایی خونه بزرگشو بتکونه تا وقتی مهموناش و نوه های بزرگ و کوچیکش میان، پنجره ها برق افتاده باشه، پشت مبل و صندلی ها تمیز باشه، گلا خاک تازه داشته باشه و خلاصه تمام گنجه ها…