کلیه برچسب ها

وسیله خونه

هدیه روز زن و لوازم آشپزخونه!

بچه که بودم روز مادر همراه بابام میرفتم بازار تا واسه مامانم هدیه بخرم. همیشه هم یه قندون یا گلدون و نهایتش یه بلوز خریداری می شد. بزرگتر که شدم با خودم فکر می کردم که آخه چرا باید مامان ها حتی روز مختص به خودشونم وسیله خونه هدیه بگیرن؟…