دسته بندی

گزارش و تحلیل

قوانین شارژ ساختمان را می دانید؟

با توجه به رشد جمعیت شهرنشین و پدیده مهاجرت از شهرهای کوچک به کلان شهرها، زندگی آپارتمان نشینی به وجود آمد. زندگی در خانه هایی غالبا کوچک با راهرو، پلکان، پشت بام و حیاط مشترک، که قوانین خاص خود را می طلبد. این در شرایطی بود که جامعه به…